Informationssystemet for det indre marked (IMI)

Informationssystemet for det indre marked (IMI) er EU-Kommissionens onlineværktøj, som sætter nationale, regionale og lokale myndigheder i EU i stand til at kommunikere med myndigheder i andre EU og EØS-lande.

Formålet med Informationssystemet for det indre marked (IMI) er overordnet set at lette europæiske myndigheders grænseoverskridende samarbejde og sagsbehandling i henhold til en given EU-retsakt. Systemets engelske navn er Internal Market Information System.

Dine rettigheder som registreret i IMI

Hvis der behandles personoplysninger om dig i IMI, har du forskellige rettigheder, heriblandt ret til indsigt i, berigtigelse og sletning af oplysninger.

Hvis du ønsker at udøve dine rettigheder, skal du i første omgang kontakte den relevante IMI-aktør, dvs. den kompetente danske myndighed, der er ansvarlig for registreringen af dine personoplysninger i IMI.

Tilsyn med IMI

Datatilsynet er tilsynsmyndighed i relation til behandlingen af personoplysninger i den danske del af IMI-systemet. Det betyder, at Datatilsynet fører tilsyn med de danske IMI-aktørers behandling af personoplysninger. Ved IMI-aktører forstås i denne sammenhæng de kompetente danske myndigheder og IMI-koordinator. Det er Erhvervsstyrelsen, som er IMI-koordinator i Danmark.

På EU-niveau deltager Datatilsynet i Koordinationsgruppen for tilsynet med IMI-systemet.

Hvis du vil klage til Datatilsynet

Du har mulighed for at klage til Datatilsynet, hvis du allerede har været i kontakt med IMI-aktøren og er utilfreds dennes afgørelse.

Der gælder ingen formelle krav til det at klage til Datatilsynet, men det anbefales, at du medsender følgende oplysninger:

  • en beskrivelse af hvad du ønsker at klage over
  • en kopi af den afgørelse eller det svar, som du har modtaget fra den kompetente danske myndighed (IMI-aktøren)
  • eventuelt andet materiale, som du mener, er relevant for din klage

Læs hvordan du klager til Datatilsynet

Hvis du klager til Datatilsynet over behandlingen af/adgangen til dine oplysninger i IMI, før du har rettet henvendelse til den relevante IMI-aktør, dvs. den kompetente danske myndighed, der er ansvarlig for registreringen af dine personoplysninger i IMI, vil Datatilsynet normalt oversende din klage til den pågældende relevante IMI-aktør til behandling. Det skyldes, at det er de enkelte danske IMI-aktører, der som nævnt ovenfor er dataansvarlige i forhold til IMI. 

I hvilke sammenhænge anvendes IMI

IMI-systemet er overordnet reguleret i IMI-forordningen, mens de enkelte IMI-moduler er indrettet i henhold til de betingelser, som fremgår af den sektorspecifikke lovgivning.

IMI's anvendelsesområde er fastlagt i et bilag til forordningen samt ved Kommissionens vedtagelse af gennemførelsesretsakter. Herunder finder du en oversigt over retsgrundlaget for de områder, hvor IMI anvendes i dag: