Retssager ved EU-Domstolen

I de senere år har EU-Domstolen truffet en lang række afgørelser, der præciserer eller angiver en ny fortolkning databeskyttelsesreglerne. Det vil også være EU-Domstolen, der foretager den endelige fortolkning af databeskyttelsesforordningen og retshåndhævelsesdirektivet.

EU-Domstolen, der således er centralt placeret i persondataretten, består af én dommer for hver af EU's medlemsstater. De 28 dommere udnævnes efter fælles overenskomst af medlemsstaternes regeringer for en periode på 6 år med mulighed for genudnævnelse. Herudover består domstolens medlemmer af 9 særlige generaladvokater, som de enkelte medlemsstater udnævner efter en fast rotationsordning. Generaladvokaterne har til opgave helt upartisk og uafhængigt at komme med forslag til, hvordan EU-Domstolen skal afgøre en sag. Dommerne er ikke bundet af generaladvokatens forslag, men da generaladvokaten har samme baggrund og stilles over for samme juridiske opgave som dommerne, er generaladvokatens forslag som regel et kvalificeret bud på den endelige afgørelse i sagen. De fleste gange følger EU-Domstolen således generaladvokatens forslag.

EU-Domstolen dømmer i flere forskellige typer af sager. Hvis EU-Kommissionen f.eks. vurderer, at en medlemsstat bryder EU-retten, kan EU-Kommissionen indbringe staten for EU-Domstolen og starte en såkaldt traktatkrænkelsessag. En anden type sag er, når medlemsstaternes domstole indbringer såkaldte præjudicielle spørgsmål for EU-Domstolen, hvis de er i tvivl om, hvordan en EU-regel skal fortolkes i en konkret sammenhæng, eller hvorvidt den overhovedet er gyldig. Den nationale sag vil i så fald afvente, at EU-Domstolen kommer med sit svar. Nationale domstole er efterfølgende forpligtet til at tage højde for EU-Domstolens præjudicielle afgørelse i lignende sager. Herudover kan EU-Domstolen fastslå, at en EU-regel skal annulleres, hvis den er i strid med traktaten eller andre EU-regler. Denne type af sager kaldes annullationssøgsmål.

Datatilsynet vedligeholder to oversigter over henholdsvis verserende og afgjorte sager ved EU-Domstolen, samt en kort beskrivelse af hvad de enkelte sager handler om.

Gå til oversigten over verserende sager ved EU-Domstolen

Gå til oversigten over afgjorte sager ved EU-Domstolen