Antipiratgruppens behandling af personoplysninger

Publiceret 20-11-2003
Historisk afgørelse

Journalnummer: 2002-219-0135

Datatilsynet har ved brev af 23. april 2003 vurderet Antipiratgruppens behandling af personoplysninger. Datatilsynet udtalte i den forbindelse, at det er tilsynets sammenfattende vurdering, at Antipiratgruppens aktiviteter ikke er i strid med persondatalovens regler. Datatilsynet lagde i udtalelsen til grund, at Antipiratgruppen kun behandler oplysninger, som organisationen er kommet i besiddelse af gennem offentligt tilgængelige kilder, eller som organisationen har modtaget ved en lovlig videregivelse, f.eks. efter retskendelse. Datatilsynet fandt ikke, at organisationen herved handler i strid med god databehandlingsskik.

På baggrund af omtale i pressen samt en henvendelse fra Handel, Transport og Serviceerhvervene (HTS) anmodede Datatilsynet den 26. august 2003 Antipiratgruppen om en redegørelse for Antipiratgruppens indhentelse af oplysninger om teleselskabernes kunder fra teleselskaberne uden forudgående retskendelse.

Ved brev af 28. august 2003 har advokat Torben Steffensen på vegne af Antipiratgruppen redegjort for Antipiratgruppens nuværende samarbejde med teleselskaberne. Antipiratgruppen har samtidig anmodet om Datatilsynets stillingtagen til, hvorvidt det vil være i strid med persondataloven, at teleselskaberne - uden indhentelse af retskendelse - udleverer navn og adresse på de af deres kunder, som overtræder ophavsretsloven.

Det fremgår af sagen, at det i de fleste sager om krænkelse via internettet alene er muligt at identificere en person, som foretager ulovlig kopiering, via vedkommendes IP-adresse. Internetbrugeren er tildelt en given IP-adresse, som enten kan være fast eller dynamisk afhængig af, hvilken internetudbyder og abonnementstype den enkelte internetbruger har valgt. Uanset om en internetbruger er forbundet til internet via et fast eller dynamisk IP-nummer, er det på baggrund af IP-adressen og eventuelt en tidsangivelse muligt for det teleselskab, som har tildelt IP-adressen, at identificere den abonnent, som har haft tilkoblet den computer, hvorfra der er foretaget handlinger i strid med ophavsretsloven.

Den enkelte brugers IP-nummer er offentligt tilgængeligt og fremtræder i alle sammenhænge, når en bruger er online på internettet, og uanset om den pågældende bruger vælger at anvende eksempelvis KaZaa eller andre internettjenester.

I relation til de enkelte KaZaa-brugere har Antipiratgruppen sikret sig oplysninger om IP-nummer, brugerens alias samt skærmprints med oversigt over, hvilke musiknumre, film og/eller spil den enkelte bruger i strid med ophavsretsloven har gjort tilgængelig for andre KaZaa-brugere. Antipiratgruppen kan se, hvilken internetudbyder IP-adressen tilhører, og hvorvidt computerejeren er koblet til internettet i Danmark.

Antipiratgruppen anmoder på den baggrund domstolene om at pålægge teleselskaberne at udlevere navn og adresse på personer, som distribuerer piratkopier af film og musik via internettet. Anmodning om udlevering af personoplysninger sker via en isoleret bevisoptagelse, jf. retsplejeloven § 343, stk. 1. Antipiratgruppen anmoder under den isolerede bevisoptagelse domstolene om, at teleselskabet pålægges en editionspligt, jf. retsplejelovens § 299, stk. 1, hvorved teleselskabet pålægges at udlevere navn og adresse på deres kunder til Antipiratgruppen.

Hver enkelt af Antipiratgruppens begæringer om udlevering af personoplysninger er vedlagt dokumentation for de ulovlige aktiviteter.

Ifølge det oplyste har domstolene i alle sager, hvor Antipiratgruppen har indgivet editionsbegæring, pålagt teleselskaberne at udlevere navn og adresse på deres kunder med henblik på retsforfølgning fra Antipiratgruppens side.

Antipiratgruppen har blandt andet anført, at hensynet til retssikkerheden varetages ved, at Antipiratgruppen på baggrund af de udleverede oplysninger forpligter sig til at indlede retssag mod den pågældende kunde ved domstolene.

Datatilsynets udtalelse

Datatilsynet skal - efter at sagen har været behandlet på et møde i Datarådet - udtale følgende:

Efter Datatilsynets opfattelse er sammenhængen mellem en IP-adresse og navn og adresse en oplysning af beskyttelsesværdig karakter. Datatilsynet finder, at denne oplysning må karakteriseres som fortrolig og dermed omfattet af persondatalovens § 6.

Datatilsynet finder ikke, at sammenhængen mellem IP-adresse og navn og adresse isoleret set er af en sådan karakter, at den kan henføres under kategorien af følsomme oplysninger i persondatalovens § 8. Dette vil først være tilfældet, når oplysningerne kædes sammen med Antipiratgruppens oplysninger om, at der er sket ulovlig kopiering.

Behandling af almindelige ikke-følsomme oplysninger, herunder f.eks. oplysninger om navn, adresse og IP-adresse skal ske i overensstemmelse med persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 1-7. Behandlingen kan herefter bl.a. ske, hvis den registrerede har givet udtrykkeligt samtykke hertil, jf. § 6, stk. 1, nr. 1, eller behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. § 6, stk. 1, nr. 3, eller hvis behandlingen er nødvendig for, at den dataansvarlige eller den tredjemand, til hvem oplysninger videregives, kan forfølge en berettiget interesse, og hensynet til den registrerede ikke overstiger denne interesse, jf. § 6, stk. 1, nr. 7.

Når der foreligger en retskendelse i medfør af retsplejelovens § 299, stk. 1, vil teleselskabernes udlevering af navn og adresse på kunderne være nødvendig for at overholde en retlig forpligtigelse, jf. persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3.

Med hensyn til spørgsmålet om udlevering af navn og adresse på kunderne retskendelse er det den dataansvarlige, der i første række skal foretage en vurdering af, hvorvidt betingelserne for videregivelse i persondatalovens § 6, stk. 1, er opfyldt. Det betyder, at det er det enkelte teleselskab, der i de konkrete sager skal vurdere, hvorvidt betingelserne er opfyldt. I den forbindelse bemærkes, at persondatalovens regler er “må og kan”- regler. Teleselskaberne har således ikke som følge af persondataloven nogen pligt til at udlevere oplysninger til Antipiratgruppen.

I det følgende gives Datatilsynets vejledende udtalelse om, hvorvidt teleselskaber har mulighed for at videregive uden retskendelse i de omhandlede tilfælde.

Det kan ikke lægges til grund, at der er samtykke fra kunderne til udlevering af oplysninger. Videregivelse vil således ikke kunne ske efter § 6, stk. 1, nr. 1.

Efter Datatilsynets opfattelse kan der heller ikke uden videre antages at påhvile det dataansvarlige teleselskab en retlig forpligtelse til at udlevere oplysninger om kunder til Antipiratgruppen. Persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 3, vil således ikke kunne danne grundlag for videregivelsen.

Efter Datatilsynets opfattelse vil udlevering således kun kunne ske, hvis interesseafvejningsreglen i § 6, stk. 1, nr. 7, muliggør dette.

I forhold til interesseafvejningen efter § 6, stk. 1, nr. 7, må det lægges til grund, at Antipiratgruppen har en berettiget interesse i at få oplysningerne fra teleselskaberne. Samtidig må det lægges til grund, at udlevering af oplysningerne fra teleselskaberne kan have så betydelige konsekvenser for de registrerede, at der er meget væsentlige hensyn at tage til dem.

Datatilsynet har i den forbindelse navnlig lagt vægt på, at sammenkædningen af oplysningerne om en IP-adresse og Antipiratgruppens materiale fører til oplysninger om formodet strafbart forhold vedrørende en identificeret person.

Efter Datatilsynets opfattelse må det endvidere tillægges betydning, at teleselskabernes udlevering til politiet af oplysninger om, hvilke kunder der har benyttet en bestemt IP-adresse, ifølge tilsynets oplysninger sker på grundlag af retskendelse.

Tilsynet har samtidig noteret sig, at der i forhold til politiets adgang til oplysninger om kunder med hemmeligt telefonnummer er indsat en særlig hjemmel i lovgivningen, således at dette kan ske uden retskendelse. Baggrunden for den særlige hjemmel på dette område var behovet for at skabe en hurtig adgang for politiet til oplysninger om hemmeligt nummer.

Datatilsynet finder ikke, at sådanne særlige forhold gør sig gældende vedrørende Antipiratgruppens anmodninger om udlevering af oplysninger om IP-adresser.

Hertil kommer hensynet til teleselskabernes forhold til kunderne, herunder navnlig den forventning, som kunderne kan have om, at oplysninger om kundeforholdet ikke gøres tilgængelige, medmindre der foreligger retskendelse.

Samlet set finder Datatilsynet, at der indgår sådanne væsentlige og modsatrettede hensyn i vurderingen af, om teleselskaberne kan udlevere oplysninger om IP-adresse til Antipiratgruppen, at spørgsmålet herom bør forelægges domstolene. Det er derfor Datatilsynets opfattelse, at teleselskaberne ikke kan udlevere oplysninger om IP-adresse efter interesseafvejningsreglen i § 6, stk. 1, nr. 7, uden forudgående retskendelse.

Til orientering kan oplyses, at Datatilsynet forventer at offentliggøre denne udtalelse på tilsynets hjemmeside.

Historisk afgørelse

Dette er en historisk afgørelse truffet efter persondataloven, som ikke længere er gældende i Danmark. Datatilsynet har ikke taget stilling til, hvordan de historiske afgørelser ville være faldet ud, hvis de var truffet efter de nuværende regler, ligesom der kan være enkelte af de historiske afgørelser, som senere er blevet præciseret eller omgjort.

Se nye afgørelser

Læs om lovgivning